Latinsky: Carassius carassius

Anglicky: Crucian Carp

výskyt: Evropa

  • Řád: máloostní
  • Velikost:10–30cm
  • Potrava: zooplankton, bezobratlí, řasy
  • Aktivita: denní
  • Biotop: stojaté vody
  • Hmotnost: 2 kg

Karas obecný je kaprovitá ryba, která obývá stojaté vody často zarostlé vegetací.Výskyt karase obecného byl běžný v ramenech nížinných řek, mělkých jezer a rybnících. Jedná se o původní evropský druh s rozšířením na východ od řeky Rýn po řeku Kolymu na Sibiři.

I přes schopnost „tkáňového dýchání“, které mu pomáhá přežít v nepříznivých podmínkách, zaznamenal karas obecný v posledních desetiletích značný pokles v mnoha lokalitách výskytu. To vedlo úřady několika zemí EU k zahrnutí karase obecného do seznamu ohrožených druhů.

K vymizení karasa obecného přispívá řada faktorů zahrnující ztrátu a degradaci jeho přirozených stanovišť, vytlačování nepůvodními druhy zavlečenými do míst jeho výskytu, jiné druhy kaprovitých ryb, jako je například karas zlatý nebo kapr obecný. Ryby rodu karas jsou často zaměňovány kvůli jejich morfologické podobnosti. Nesprávná identifikace může vést k nevhodnému vysazování nesprávných druhů na místo zamýšlené podpory.  Zdá se, že genetická kontaminace druhu je velmi důležitou, ale skrytou hrozbou pro karase obecného. Nejčastěji dochází k hybridizaci mezi karasem obecným a karasem stříbřitým.

Žijí na stejném kontinentu

K vymizení karasa obecného přispívá řada faktorů zahrnující ztrátu a degradaci jeho přirozených stanovišť, vytlačování nepůvodními druhy zavlečenými do míst jeho výskytu, jiné druhy kaprovitých ryb, jako je například karas zlatý nebo kapr obecný.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Chov již sponzorují

ADFAISTOVI s.r.o. 2022-06/
Čížkovi Petr a Ludmila 2022-06/
Vopařilovi H + L + J 2022-06/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec