header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

KambaTiBaAka

Projekt KambaTiBaAka

KambaTiBaAka (což v místním jazyku Sango znamená „náhrdelník BaAka") je iniciativa, jejímž cílem je získání finančních prostředků, které poslouží ke zlepšení lékařské péče pro příslušníky etnické skupiny BaAka žijící v chráněných oblastech Dzanga-Sangha ve Středoafrické republice (CAR). BaAka se řadí mezi tzv. Pygmeje, avšak sami BaAka se takto neoznačují a považují toto označení za hanlivé.

Finance jsou získávány prostřednictvím prodeje tradičních náhrdelníků a ozdob.
Každý náhrdelník je jedinečným výrobkem, ručně vyrobeným z kůry liány, která se v
jazyce BaAků nazývá „kosa", a ozdobeným různými semeny či dřívky nalezenými přímo v pralese. Polovina peněz z prodeje náleží přímo výrobci daného náhrdelníku a polovina putuje do tzv. „zdravotního fondu". Fond je obhospodařován místní pobočkou WWF (Světový fond na ochranu přírody, World Wide Fund for Nature) v Bayanze v úzké spolupráci s komunitami BaAků. Zdravotní péče v CAR je na velmi nízké úrovni, mnozí BaAka nemají dostatek finančních prostředků, a proto často podléhají i běžně léčitelným onemocněním, jako je např. malárie. Díky iniciativě KambaTiBaAka mohou být BaAka ošetřeni za nepatrný poplatek na místní klinice a to bez ohledu na to, zda a kolik náhrdelníků vyrobili. Mj. ve spolupráci s WWF se snažíme o získání dalších finančních prostředků, které by umožnily zlepšit úroveň zdravotní péče (nákup vybavení a materiálu pro místní kliniku, zavedení nových diagnostických metod a zlepšení kvalifikace personálu).

 

Lidé BaAka - život plný změn

BaAka je polokočovné etnikum lovců - sběračů žijících v tropických deštných lesích Středoafrické republiky. BaAka jsou obdivuhodní nejen obrovskou znalostí rostlin a živočichů, ale zejména neuvěřitelnou orientací v prostředí pralesa. Nicméně tradiční způsob života BaAků je v současné době v ohrožení. V rámci vládních projektů vedoucích k násilnému usazování nebo v důsledku ztráty životního prostředí jsou BaAka nuceni se trvale usídlovat ve vesnicích. Společný život s ostatními skupinami obyvatelstva je většinou spojen s útlakem, nedostatkem možností výdělku, závislostí na alkoholu, novými nemocemi a celkovému rozvratu jejich tradičního způsobu života. Mnozí BaAka se však s takovým osudem nehodlají smířit a snaží se zamezit dalšímu potírání své vlastní identity a hledají nové možnosti seberealizace. S velkou hrdostí usilují také o zachování svých tradic. Zakoupením ručně vyrobených náhrdelníků pomůžete BaAkům zachovat si část jejich kulturního dědictví a umožníte jim vést v současných nelehkých podmínkách soběstačný a důstojný život.

Zdraví lidé - zdravé gorily

Schopností BaAků je využíváno v projektu „Primate Habituation Program" (PHP) spravovaného místními autoritami a WWF. Cílem PHP je habituace (tzn. navyknutí na přítomnost člověka) goril nížinných žijících v Dzanga-Sangha, a to především za účelem ekoturismu, ale i výzkumu. Gorily nížinné jsou na rozdíl od goril horských velice těžko habituovatelné a bez zkušeností a schopností BaAků by se nížinné gorily nikdy nepodařilo habituovat a blíže poznat jejich etologii a chování. Role BaAků při ochraně a výzkumu goril je tedy nezpochybnitelná. Myšlenka iniciativy KambaTiBaAka vznikla díky německým a českým výzkumníkům (Daniela Hedwig - Max-Planck Institute, Německo; Klára J. Petrželková -Ústav biologie obratlovců AV ČR a ZOO Liberec) při výzkumu infekčních onemocnění goril a ostatních primátů. Přenosy patogenů mezi lidmi a lidoopy jsou již částečně prokázány a navíc onemocnění, jež nejsou nebezpečné pro lidi, mohou představovat významnou hrozbu pro volně žijící lidoopy. Toto riziko se výrazně zvyšuje u habituovaných skupin lidoopů, které jsou v úzkém kontaktu s místními stopaři a asistenty, ale také s výzkumníky a turisty. Proto je v rámci tohoto výzkumu sledován i zdravotní stav zaměstnanců PHP. Tento monitoring je důležitý pro zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a přispívá k zabránění přenosů infekčních onemocnění z lidí na gorily. Zajištěním nezbytné lékařské péče pro místní obyvatelstvo nepřímo přispíváme k ochraně goril a ostatních primátů ve Středoafrické republice, neboť přenos nemocí z lidí na lidoopy představuje  významnou hrozbu.

   

Reporty z projektu:

Report 2013 - občanská válka v SAR

Report 2014, 2015 - současná situace

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost