header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kvakoš noční

Latinsky:Nycticorax nycticorax
Anglicky:Black-crowned Night-heron
 • Kvakoš noční

Kvakoš noční obývá teplé části všech světadílů s výjimkou Austrálie a Antarktidy. Vyskytuje se na okrajích klidných vod, v blízkosti bažin nebo v mangrovovém porostu. Je částečně tažný, ptáci ze Severní Ameriky zimují na jihu USA, v Karibiku a Mexiku. Jedinci z Evropy a Asie se na zimu stahují do tropické Afriky a jižní Asie. Ze zimovišť migruje během dubna a května, navrací se v srpnu až říjnu. V ČR obývá především oblasti kolem rybníků v jižní Čechách a na jihovýchodní Moravě.

Má zavalité tělo s krátkými končetinami a silným krkem. Zbarven je šedobíle s černým temenem a zády. Hlava a křídla jsou okrouhlá. Ve svatebním šatě má na hlavě 2 – 4 zahnutá pera. Jejich vztyčením dávají mláďatům najevo, že je čas krmení. Při ohrožení vyvrhuje na útočníka zbytky ryb a vystřikuje bílý trus.

Hnízdí v koloniích i ve společnosti jiných volavkovitých ptáků nebo havranů. Samec toká od dubna až do července. Hnízdo má tvar koše a je postaveno z větví a prutů v blízkosti vody v houští nebo na stromech. Občas kvakoš zahnízdí v rozsáhlých bažinatých územích nebo lužních lesích. Samec utvoří základ hnízda a samice jej dostaví z materiálu, který ji přinese samec. Samice snáší 3 – 5 modrozelených vajec, z nichž se líhnou po 21 – 23 dnech mláďata. Po 20 dnech opouštějí hnízdo. Ve stáří 35 – 40 dnů jsou letuschopná, v 50 dnech samostatná. Pohlavně jsou dospělí již v prvním roce života.

Kvakoš přes den nehybně vysedává na stromech či keřích. Aktivní je večer, kdy vyráží za potravou. Živí se rybami, žábami a hmyzem. Vyhledává i vejce a mláďata rybáků, ibisů nebo jiných ptáků. V místech s dostatečným množstvím potravy lze spatřit i několik tisíc kvakošů.

Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.

Na chov kvakoše nočního přispívají:

 

O druhu
 • Řád: Brodiví (Ciconiiformes)
 • Velikost: 58-65 cm
 • Potrava: masožravec (ryby, obojživelníci, ptáci)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: mokřady, rybníky, břehy řek
 • Počet mláďat: 3-5
 • Hmotnost: 0,5-0,8 kg
 • Doba inkubace: 21-23 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

kosmopolitní rozšíření kromě Austrálie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost