header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de

Ochranářské projekty realizové v rámci kampaně

Tým kampaně vybral šest konkrétních projektů, které kampaň Silent Forest primárně podpoří. Tyto projekty svou diverzitou představují prioritu v ochranářském úsilí a jejich výběr byl schválen pracovní skupinou TASA (Threatened Asian Songbird Alliance).

 1. Prigen Conservation Breeding Ark: Songbird breeding facilities (Chovné zařízení pro zpěvné ptáky na Jávě)
 2. Sumatran Songbird Sanctuary (Rezervace pro zpěvné ptáky na Sumatře)
 3. Save Magiao: Nias Hill Myna Conservation Breeding Centre (Zachraňte Magiao: chovné centrum pro loskutáka niaského)
 4. Treasure island: Saving the hidden avian treasure (Ostrov pokladů – ochrana vzácného tropického ekosystému ostrova Bangkaru)
 5. Hunting out the birds: Field surveys to locate two of Javas rarest Songbirds (Mizející ptáci – terénní výzkum dvou nejvzácnějších pěvců Jávy)
 6. Bali Myna Fieldwork: improving the introduction and monitoring methods (Terénní výzkum majny Rothschildovy)

 

Prigen Conservation Breeding Ark: Songbird breeding facilities (Chovné zařízení pro zpěvné ptáky)

Cílem projektu je podpořit volně žijící populace zpěvných ptáků v Indonésii a zabránit jejich vyhynutí. Toho bude dosaženo prostřednictvím chovu vybraných druhů v lidské péči na základě metodik chovu, vzděláváním místních komunit a institucí o rostoucích hrozbách a o významu ochranářských opatření, dále získáváním partnerů pro aktivity v oblasti ochrany přírody.

Cíle projektu:

 • Vytvořit kvalitní komplex voliér, jenž bude sloužit k úspěšnému zachování zdravých a geneticky kvalitních populací vybraných druhů v lidské péči a jejich následné vypouštění do jejich přirozeného prostředí.
 • Ve spolupráci s orgány státní správy, vysokými školami a EAZA členy stanovit metodiku chovu vybraných druhů.
 • Společně s dalšími institucemi zabývajícími se ochranou pěvců vytvořit populaci vybraných druhů ptáků v lidské péči s cílem zabezpečit životaschopnou populaci daných druhů ve volné přírodě proti vyhynutí.
 • Spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami na zvyšování povědomí veřejnosti a institucí o současné krizi a dosáhnout tak efektivní a komplexní ochrany přírody.
 • Spolupracovat s ostatními chovnými zařízeními a zoologickými zahradami při sdílení metodik chovu a předávání části odchovaných jedinců.

 

Sumatran Songbird Sanctuary (Rezervace pro zpěvné ptáky na Sumatře)

 Cílem tohoto projektu je vytvořit nové chovné centrum na Sumatře s názvem Sumatran Songbird Sanctuary pro chov sojkovce dvoubarvého, loskutáka niaského a dalších endemických druhů v lidské péči.

Cíle projektu:

 • V první fázi vytvořit nové zařízení složené z 24 kvalitních voliér a související podpůrné infrastruktury.
 • Založit zde chov sojkovce dvoubarvého a loskutáka niaského v lidské péči.
 • V druhé fázi chovat a odchovávat další ohrožené endemické druhy žijící na Sumatře dle doporučení TASA.
 • Vytvořit vzdělávací programy zaměřené na intenzivnější zapojení místních komunit do ochrany přírody.
 • Spolupracovat se všemi stranami za účelem vytvoření výzkumných programů určených místním i mezinárodním vědcům.
 • Vypracovat strategie pro vypouštění zpět do volné přírody a následný monitoring.

 

Save Magiao: Nias Hill Myna Conservation Breeding Centre (Zachraňte Magiao: chovné centrum pro loskutáka velkého)

Po celém ostrově Nias ležícím na západním pobřeží Sumatry se u soukromých chovatelů dosud nachází značný počet loskutáků velkých, kteří jsou chováni v klecích jako domácí mazlíčci. Kvůli nadměrnému lovu se však tento druh ve volné přírodě na Niasu již nevyskytuje a na sousedních ostrovech jeho počty rapidně ubývají. Tím se snižuje i jeho dostupnost. Lze tedy předpokládat, že věk jedinců v současnosti držených na Niasu v zajetí se zvyšuje, a je proto zapotřebí založit chovnou populaci ex situ. Nias Heritage Museum jako jediná organizace na ostrově provozuje centrum s kolekcí zvířat, které je otevřené pro veřejnost, a je tedy schopná zajišťovat komplexní environmentální výchovu a vzdělávání týkající se ohrožených druhů rostlin a živočichů na Niasu.

Cíle projektu:

 • Zvýšit kvalifikaci pracovníků podle moderních zásad chovu a péče o zvířata vyskytující se ve volné přírodě, zejména pak o zpěvné ptáky, a to ve spolupráci s Taman Safari Indonésie (s podporou Zoo Heidelberg).
 • Vytvořit prostor pro chov a odchov loskutáků velkých („magiao“) v bezpečí centra pro chovné programy.
 • Zahájit kampaň na podporu „magiao“ jako symbolu Niasu a motivovat současné chovatele a majitele, aby svěřili své cenné jedince do péče centra a přestali s pytláctvím a ilegálním obchodováním, které ohrožuje populaci tohoto druhu.
 • Dokončit smlouvu o spolupráci mezi organizací, příslušnými orgány a všemi partnerskými organizacemi.
 • Ve spolupráci s nadací KASI a Zoo Heidelberg zavést v chovném centru pravidelný provoz včetně zajištění chovu dle vypracovaných metodik.
 • Nalézt vhodné lokality pro vypouštění a lobbovat za péči o tyto oblasti tak, aby zde bylo možné opětovné založení volně žijící populace loskutáka velkého.
 • Vypracovat strategie pro repatriaci a následný monitoring.
 • Zajistit a rozvíjet environmentální vzdělávání všech zúčastněných stran.
 • Zapojit do projektu ornitologický klub na Niasu a komunity pohybující se okolo pěveckých soutěží.

 

Treasure island: Saving the hidden avian treasures (Ostrov pokladů)


Tzv. „ostrov pokladů“ je neobydlený ostrov s rozsáhlým, obtížně přístupným primárním pralesem, díky čemuž je toto území jedním z posledních ptačích rájů v Indonésii. Jedná se o útočiště celé řady ptačích druhů, které jsou předmětem nelegálního obchodu, například sámy bělořité – nejvíce obchodovaným druhem pro pěveckých soutěže. Ostrov je také domovem poslední zbývající populace kriticky ohroženého loskutáka velkého, který byl dokonce vědci považován za v přírodě vyhynulý druh.  Jeho přežití je závislé na dostatečné ochraně ostrova. 

Cíle projektu:

 • Navýšení počtu strážců na ostrově a pravidelných hlídek na pobřeží i na pevnině.
 • Osvojení nových strategií a moderních technologií, které pomohou strážcům ostrova snadněji a rychleji dopadnout pytláky ptáků a zloděje vajec mořských želv.
 • Monitoring populací šámy a loskutáka pro zjištění početnosti druhů, jejich rozmanitosti a postupných změ Pro zajištění bezpečnosti a preciznosti monitoringu jsou nezbytné dalekohledy, fotopasti, GPS a satelitní telefon.
 • Postupně měnit názory místních komunit na ilegální lov prostřednictvím aktivního zapojení bývalých pytláků do týmu strážců ostrova a do vzdělávacích programů.
 • Vytvářet přímé ekonomické přínosy prostřednictvím rozvoje ekoturistiky a dobrovolnických programů.
 • Pokračovat ve strategické podpoře ochrany přírody ostrova na všech úrovních veřejné správy.

 

Hunting out the birds: Field surveys to locate two of Javas rarest Songbirds (Mizející ptáci – terénní výzkum dvou nejvzácnějších pěvců Jávy)

V důsledku odchytu populací zpěvných ptáků kvůli obchodu a pěveckým soutěžím v Indonésii došlo téměř k vymizení dvou endemitů jávského horského lesa: krasky krátkoocasé jávské a sojkovce rezavočelého. Oba druhy jsou v Červené knize IUCN klasifikovány jako kriticky ohrožené. Tito pěvci jsou v současnosti předmětem intenzivních chovných programů (pod vedením TASA v rámci EAZA), které mají za cíl zajistit populace pro možnou repatriaci zpět do volné přírody v případě, že by ve volné přírodě vyhynuly. Oba druhy byly v minulosti zaznamenány v devíti různých nepropojených částech horského jávského lesa, sojkovec byl navíc zachycen v dalších třech oblastech. Ve většině z těchto lesů neproběhl za posledních padesát let žádný průzkum, ačkoliv z nedávné analýzy satelitních snímků provedené Metropolitní Univerzitou v Manchasteru vyplývá, že tyto lesy, v různém stavu, stále existují. Analýzy také odhalily dalších osm lesních celků (tj. celkem 20), které je zapotřebí prozkoumat. Průzkum je nutný z několika důvodů: Nejprve je důležité zjistit, zda (a v jakém počtu) oba druhy v jednotlivých lesích přežívají a pokud už vymizely, je potřeba zjistit vhodnost těchto lesů pro účely případné repatriace. Kromě toho žije v lesích západní Jávy mnoho dalších ohrožených druhů – včetně tří druhů primátů, jejichž stav je taktéž nutné posoudit.

Cíle projektu:

 • Provést systematický biologický průzkum dvou nejrozsáhlejších horských lesů (Gunung Halimun a Gunung Patuha) se zaměřením na ohroženou faunu, všechny endemické druhy ptáků a jejich preferovaná stanoviště, a to pomocí liniových transektů a automatických akustických záznamů.
 • Zjistit klíčové environmentální faktory (plocha jednotlivých stanovišť, rozsah primárního lesa, intenzita lovu a další antropogenní vlivy) pro vytvoření aktuální databáze mapující stav lesa a pro stanovení indexu jejich hodnoty a potenciálu z pohledu ochrany.
 • Spolupracovat s indonéskými partnery (pobočka BirdLife – Burung Indonésie, orgány stání správy a místní komunity) na nastavení režimů péče o lesy z hlediska ochrany a na změně názoru místních komunit k lesům a živé přírodě.
 • Poskytnout přesvědčivá a vědecky podložená doporučení pro zlepšení ochrany a péče o oba lesní celky, a to zejména v okolí hlavních oblastí výskytu klíčových pěvců a v okolí lokalit vhodných pro jejich repatriaci.

 

Bali Myna Fieldwork: improving the introduction and monitoring methods (Terénní výzkum majny Rothschildovy)

Majna Rothschildova je kriticky ohrožený druh indonéského pěvce a jeden z nejznámějších ptačích druhů na celé planetě. Za obě tato „nej“ může být vděčný své mimořádné kráse. Významnou a pravděpodobně i rozhodující roli v poklesu populace majny na Bali až na okraj vyhynutí ve volné přírodě sehrál odchyt pro domácí a mezinárodní obchod s ptáky. Zatímco populace chovaná v lidské péči v posledních padesáti letech neustále narůstala, populace ve volné přírodě nezadržitelně klesala až zhruba do roku 2006, kdy najednou zmizela úplně. Díky pravidelnému vypouštění jedinců z odchovů v lidské péči dnes tento druh přežívá v národním parku Bali Barat (NPBB) na severozápadě Bali. O jedincích vypuštěných na ostrově Nusa Penida, ležícího jihovýchodně od Bali (není známo, zda byl součástí původního areálu výskytu), kolují rozporuplné zprávy. Podle posledních záznamů se však zdá, že tato populace přežívá. 

Cíle projektu:

 • Vypracovat metodiku repatriace jedinců včetně jejich následného sledování za použití podkladů získaných od zainteresovaných stran.
 • Zavést precizní systém monitoringu a výzkumu majn vypouštěných v NPBB pomocí standardního radiotelemetrického sledování a určit tak klíčové ekologické nároky druhu.
 • Podporovat indonéské studenty a ekology při studiích zaměřených na majnu Rothschildovu.

 

 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost