header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
  • Aktuality
  • Ultrafi ltrační úpravna povrchové vody pro výrobu napájecích vod

Ultrafi ltrační úpravna povrchové vody pro výrobu napájecích vod


Podpořeno z prostředků Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje, spolufinancováno z prostředků Zoo Liberec

 


Hlavní zpracovatel projektu:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace


Partneři, subdodavatelé projektu:
SORBENTS s.r.o., Photon Water Technology s.r.o., Technická univerzita v Liberci

 


Zoo Liberec se zodpovědně zabývá ekologickými otázkami, aspekty a dopady činností, které jsou potřebné pro její fungování. Proto je pro provoz a další rozvoj areálu zoo zpracováván i koncept hospodaření s vo-dami s cílem zajištění dostatečných zdrojů pitné, napájecí i užitkové vody. Jeho základní podstatou je recyklace vody a využití alternativních zdrojů vody.
Součástí nově připravovaného konceptu je i návrh prototypu funkčního fi ltračního zařízení pro čištění povrchových vod z Labutího jezírka za úče-lem výroby vod napájecích. Výhodou testovaného zařízení je dvojí vyu-žití získávaných vod v rámci realizovaného projektu - jako napájecí voda pro chovaná zvířata a zároveň využití odpadní vody z procesu čištění jako oživená závlahová voda obsahující přírodní hnojiva.
Problematika kvality vody z přírodních nádrží spočívá ve velkém oživení a koncentraci vodních mikroorganismů na takovýchto vodních nádržích. Voda ve vegetační sezóně vykvétá a následně vyhnívá. To má za následek výšení rizika zhoršení zdravotního stavu zvířat touto vodou napájených. Chovaná zvířata odmítají v letních měsících zkaženou vodu pít.
Ultrafi ltrační úpravna povrchové vody čistí povrchovou vodu z Labutí-ho jezírka prostřednictvím porézních keramických membrán. Membrány tvoří mechanickou bariéru a z povrchové vody tak velmi efektivně od-straňují nerozpuštěné nečistoty, řasy, sinice a bakterie. Tímto způsobem je dosaženo velmi kvalitní čisté vody, která je dále používána jako voda napájecí pro chov zvířat.
Na úpravně je prováděn monitoring kvality vody, který by měl doku-mentovat účinnost provozovaného zařízení. Část monitoringu je cílena na sledování proměnlivé kvality vody v jezírku, která je základním pa-rametrem určujícím potřebu provozování úpravny napájecí vody. Na základě vyhodnocení monitoringu vody bude možné doporučit dal-ší kroky a opatření pro zlepšení kvality vody v potoce i Labutím jezírku a zmírnění nároků na provozování technologie čištění vody.

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost