header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

ÚPRAVA EXPOZICE - KŮŇ PŘEVALSKÉHO

Výzva k podání nabídek podání nabídek

Název veřejné zakázky:
Úprava expozice - kůň Převalského

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Datum vyhlášení veřejné zakázky:  

16. 5. 2017

Název/ obchodní firma zadavatelů, právní forma:                

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Sídla zadavatelů:  

Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatelů, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

MVDr. David Nejedlo, nejedlo@zooliberec.cz, tel. 487 377 112

IČ zadavatelů:

00079651

DIČ zadavatelů:  

CZ00079651

Kontaktní osoby zadavatelů, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Ing. Radim Špringl, springl@zooliberec.cz, tel: 777 762 640

 
Lhůta a místo pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)
Lhůtou pro podávání nabídek se rozumí doba, ve které může Uchazeč podat svou nabídku.

Lhůta byla stanovena ode dne:                                          

16.5.2017 do 31.5.2017 - 12.00 hodin


Termín otvírání obálek:                                                    

31.5.2017 od 13:00


na adrese zadavatele:                                                      

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace,

Lidové sady 425/1,

460 01 Liberec I

Sekretariát ředitelství ZOO

Popis předmětu veřejné zakázky:

Stavební úpravy expozice pro koně převalského
-vybourání stávajícího oplocení
-výstavba oplocení
-úpravy terénu a kamenné zdi
-úpravy objektu – vnitřní stáj – chovatelské zábrany – výroba a montáž

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč:
Předpokládaná hodnota je 600.000,- Kč bez DPH.
DPH v režimu „Přenesení daňové povinnosti“

Typ veřejné zakázky
Nejde o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jde o zakázku malého rozsahu.

Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky
Zadavatelé pro plnění zakázky stanovují, že místem dodání se rozumí adresy sídel zadavatelů / sídla zadavatele.
Termín dodání bude doplněn dle cenového návrhu jednotlivých variant.


Místa dodání/převzetí nabídky:
Nabídky se podávají doporučenou poštou na adresu nebo osobně na podatelně zadavatele:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec
Sekretariát ředitelství ZOO

Obálka s nabídkou musí být označena:
„Výběrové řízení – Úprava expozice - Kůň převalský“

Hodnotící kritéria:
Pořizovací cena bez DPH – 90%
Poskytnutá záruční doba na stavební dílo – 10%

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:
Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb.
• Prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
• Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, pokud toto oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného dle předchozího bodu. Tento doklad nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a emailovou adresu


Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):
Písemná forma nabídky musí vyhovět následujícím požadavkům:
Nabídka bude vyhotovena 1x v originále a 2x v kopii v českém jazyce. Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Uchazeč zpracuje nabídku dle požadované struktury. Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek požaduje Zadavatel předložit nabídky v tomto jednotném členění:
1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 1) – kompletně vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
2. Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních požadavků na dodavatele.
3. Návrh smlouvy o dílo vyplněných a podepsaných statutárním zástupcem uchazeče. Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny
1. Nabídková cena bez DPH za předmět plnění veřejné zakázky;
2. Cena musí být uvedena v Kč na krycím listu nabídky této veřejné zakázky (vzor Krycí list nabídky) cena bez DPH.
3. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná
4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a splňovat požadavky na písemnou formu nabídky
5. Nabídka musí být podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:
Uchazeč (ve smlouvě jako Zhotovitel) se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a vyslovuje tímto svůj souhlas s uveřejněním informací o osobě dodavatele v rozsahu dle zákona č. 106/1991 Sb.

Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:
Platba proběhne výhradně v CZK.
Faktura bude Zadavatelům zaslána, popřípadě osobně předány na kontaktní adresu zadavatelů.
Splatnost faktury 14 dní.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce se rozumí tato výzva včetně všech jejích příloh.

Záruka na dílo
Záruka na dílo je min 60 měsíců

Prohlídka v místě plnění zakázky:
24.5.2017 od 12 hodin – sraz v budově na adrese Lidové sady 425/1, Liberec – Staré Město, Liberec I, 460 01 – recepce

Dotazy
Dotazy zasílat na e-mail zadavatele info@zooliberec.cz
Název předmětu zprávy:
Dotaz - Úprava expozice - Kůň převalský
Došlé odpovědi na dotazy budou zveřejněny na stránkách:
Web: https://www.zooliberec.cz/vyberova-rizeni.html a na profilu zadavatele

Termín plnění zakázky
Nejpozději do pěti (5) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla Zadavatelé si vyhrazují právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.


V Liberci dne 15.5.2017
MVDr. David Nejedlo
Ředitel Zoologické zahrady Liberec
v.r.

Přílohy na vyžádání na mailové adrese info@zooliberec.cz:
Příloha č. 1 - Krycí list AR
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Příloha č.3 – Smlouva o dílo
Příloha č.4 – Výkaz výměr
Příloha č.5 – Projektová dokumentace REV 00 

 

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
Denně 9.00 - 18.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu Zoo Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost